Jdi na obsah Jdi na menu

Dílčí aktivity MŠ

Logopedické chvilky

Cíl : rozcvičení mluvidel dětí,  provádění logopedických cvičení, využívání her

Realizace :

 • s dětmi provádíme preventivní cvičení na rozcvičení mluvidel, mimiky, sluchu
 • pracujeme s malou skupinou dětí nebo individuálně
 • s dětmi pracujeme denně
 • dbáme na správný mluvní vzor
 • nabízíme vhodné stimulace, využíváme napodobovacího reflexu, postupně se využívá vědomého nácviku, směrovanou na určitou skupinu hlásek – většinou jako součást jiné hry

 Dechová cvičení – nádech nosem – postupný výdech ústy potupně prodlužujeme, cvičení provádíme ve všech polohách těla

 

 Chirofonetická cvičení

 Mezi očekávané kompetence dítěte na konci jeho předškolního období patří i správná výslovnost. Proto v předškolním vzdělávání nabízíme průběžně dostatek artikulačních, řečových a sluchových činností, které správnou výslovnost dítěte příznivě ovlivňují.

Takovéto činnosti lze zařazovat pravidelně, anebo příležitostně. Uplatňujeme-li je v rámci logopedické prevence, tj. s cílem předcházet nedostatkům ve sdělovacím procesu, můžeme je zařazovat průběžně a pravidelně, např. 1-2× týdně formou logopedických chvilek. Tyto logopedické preventivní chvilky pomáhají dětem rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti tím, že děti dostávají příležitost správnou výslovnost procvičovat a upevňovat.

Každý den v komunitním kruhu procvičujeme motoriku mluvidel formou krátké hry. 

 

Logopedický projekt:

 

Mámo, táto, pojď si hrát, pojď si se mnou povídat a jazýček při tom ohýbat

Na jaře 2015 jsme obdrželi finanční prostředky ze státního rozpočtu  (20 000,- Kč) v rozvojovém programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015". Spoluúčast školy byla 15 000,- Kč.

Uspěli jsme v projektu "Mámo, táto, pojď si hrát, pojď si se mnou povídat a jazýček při tom ohýbat"

V rámci projektu bude vytvořen koutek logopedické prevence, který poskytne možnost rozvoje, zdokonalování a průběh spolupráce na úrovni logopedický asistent - pedagog - rodič a dítě. Stane se základem, podporou a podnětným pracovištěm pro rozvoj všech čtyř jazykových rovin, kterými jsou: gramatická schopnost, slovní zásoba, komunikace předškolních dětí v praxi a napodobování zvuků.

Cíle projektu

- zvýšit kvalitu poskytování logopedické prevence vytvořením podnětného pracovního prostředí, které přispívá k rozvoji řečových a jazykových schopností dětí, komunikativních dovedností a vede k získání základů kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení

- zvýšit odbornost pedagogických pracovníků v této oblasti v rámci DVPP

- zlepšit informovanost rodičů v oblasti logopedické prevence, snažit se je zapojit do činností spojených se zdokonalováním řečového projevu a komunikačních dovedností dětí předškolního věku

Zdůvodnění a analýza potřeb

Tímto projektem chceme přispět ke zlepšování úrovně logopedické prevence a zhoršující se úrovně stavu mluvidel předškolních dětí. Negativní roli v této problematice hrají rodiče dětí s vadami řeči, kteří toto podceňují a nevěnují dětem potřebnou pozornost a péči při nápravě. Proto je pro nás velmi důležité nejen zvýšení odbornosti úrovně logopedické prevence pedagogů, ale i potřeba zapojení rodičů ke spolupráci v této oblasti. Vybavením moderními logopedickými pomůckami budeme rozvíjet všechny oblasti, které jsou dány RVP, PV a ŠVP školy

GRAFOMOTORIKA

Cíl : orientovat se v ploše, zrakově posuzovat směr, velikost a vzdálenost, koordinovat pohyby ruky a oka,  učit se dívat, vědomě sledovat zrakem pohyb své ruky, mít uvolněnou – lehkou ruku.

 • pracovat s dětmi dostatečně dlouho
 • pohyb opakovat
 • tvary obtahovat
 • nespěchat
 • komunikovat s dětmi o práci
 • učit děti pozorovat předměty – velikost, barva, materiál, tvar

 

Směřujeme ke kompetencím rozvíjet jemnou motoriku dětí, rozvíjet hrubou motoriku dětí, soustředit se na  činnosti a udržet pozornost, umět napodobit pohyb dle vzoru, zvládat koordinaci na ploše, umět spolupracovat, respektovat rozdílné schopnosti, osvojit si elementární poznatky.